Toppbild

Visionsträff Dalsjöfors ortsråd 20150218

Publicerad 2015-02-26 11:26
30 engagerade människor kom till visionsträffen som vi delat upp i två block. Trafik: Anledningen var att vi var några organisationer som veckan före varit på en workshop tillsammans med Tekniska förvaltningen och Trafikverket för att diskutera väg 1701 (Boråsvägen) och 1702 (Storgatan) genom Dalsjöfors.

Jag berättade om vårt visionsmöte och frågade om det fanns tid att komma in med ytterligare synpunkter vilket besvarades positivt. Nedan följer mötets synpunkter:

Synpunkter om väg 1701 och 1702, Visionsmöte Dalsjöfors ortsråd 2015-02-18

Tillägg/förstärkning av de punkter som diskuterades vid Workshop 2015-02-10

1. Tummarpsskolan

a. Man stänger infarten från Boråsvägen för att endast använda infarten från Häglaredsvägen.

b. För att få till ett naturligt flöde vid avlämning och avhämtning kan ett förslag vara att även utnyttja fotbollsplanen för parkering. Då frigör man ytor så att man kan köra runt utan att bli hindrad.

c. Lastbilar som lämnar mat t.ex. backar in på gården när barn befinner sig där vilket är mycket otillfredsställande.

d. Flytta busshållplatsen för bussen från Borås närmare hållplatsen riktning mot Borås.

e. Flytta bägge busshållplatserna närmare Hedbergs (vilket är svårt med tanke på bebyggelsen).

f. Förstärk/förläng refugen utanför skolan.

2. Storgatan – Stationsvägen

a. Ändra dragningen av Storgatan så att det blir naturligt att åka Stationsvägen istället för förbi torget. (Skiss på förslag bifogas).

b. Ett övergångsställe över Storgatan vid Badhusvägen.

c. Rondell vid Badhusvägens anslutning till Storgatan.

d. Bord utanför Pizzerian borde bort och Kiosken kunde bereda plats för parkering både för pizzerian och gymmet.

3. Boråsvägen – Stationsvägen

a. Ändra lutningen eftersom korsningen är feldoserad.

b. Bredda om möjligt.

4. "Fritidslokalen" vid Boråsvägen

a. Förläng trottoaren från hörnet Boråsvägen – Storgatan fram till uppfarten till Fritids.

5. Badplatsen/Parken

a. Dubbelrefug som gör det möjligt att stanna mellan körbanorna.

b. Förhöjing mellan körbanorna från Talgoxvägen fram till Skänstadsvägen (i likhet med exemplet vi fick se från Ulricehamn).

c. Ljusreglering

d. Flytta vändplatsen till ovanför "Hasslalid" (enligt uppgift är Västtrafik positiva till en sådan lösning).

e. Bygg gång/cykelbana utmed "Hasslalid" minst fram till den nya vändplatsen.

f. Förslag med refuger om bussvändplatsen kommer att vara kvar (skiss bifogas).

Ytterligare förslag som diskuterades:

6. Vårdcentralen

a. Bygg rondell där Uppegårdsgatan ansluter till Boråsvägen (idag är det reglerat med stoppskylt). Anledningen är att Kerstinsgården (förskola) planeras att byggas ut vilket betyder att trafiken kommer att öka markant.

7. Dalsjövägen

a. Bygg trottoar från Dalsjöskolan förbi Dalhem fram till Badhusvägen.

8. Badhusvägen

a. Bygg trottoar från Dalsjövägen till Storgatan

b. Belysning på Dalsjövägen (pensionärsstigen) mellan Badhusvägen (över Krokusvägen) till Sjödalsvägen.

9. Svampvägen/Oxelvägen

a. Här behövs trottoar därför att denna väg används frekvent av ungdomar på Dalsjöskolan när de går ned till torget på lunchrasten/håltimmar.

10. Torget

a. Övergångsställe

b. Flytta busshållplatsen från att stå precis utanför konsum.

c. Gör något för att beivra de som kommer från Boråsvägen och tränger (klämmer) sig före när bussen står på hållplatsen. De utsätter fotgängarna på trottoaren för fara.

d. Se över befintliga parkeringar och ev. nya parkeringsplatser.

11. Gårdavallen

a. Refug som reducerar farten vid utfarten från Spolvägen till Boråsvägen

12. Kyrkan/Gärdhem

a. Räta upp Boråsvägen från kyrkan mot samhället för att undvika olyckor speciellt vid de tillfällena som Gärdhem har öppet.

13. Boråsvägen – Äsperedsvägen

a. Sätt upp en varningskylt om av/påfarten till Äspered när du kommer från R40.

De övriga frågor som kom upp följer nedan.

Visionsmöte Dalsjöfors ortsråd 2015-02-18 på Dalsjöskolan

Vi hade, medvetet, delat upp mötet i två block.

Första blocket, Block A, fick vi nästan till skänks då det var mer tur än skicklighet att vi (Dalsjöfors Vägförening, Tummarpsskolan och Attraktiva Toarp) hade en workshop med Tekniska förvaltningen och Trafikverket 2015-02-10 där vägarna 1701 (Boråsvägen) och 1702 (Storgatan) diskuterades.

Vi fick möjlighet att ta upp diskussionen på visionsmötet och blev lovade att kunna lämna resultatet till konsulten Caroline Mattsson, Trivector vilket också gjordes fredagen 19 februari.

Praktisk demokrati kan inte belysas bättre än så här.

Block B

Här skickade vi ut en fråga om webblösning med en kalenderfunktion där alla föreningar skall kunna samlas. Vi tittar på en lösning som heter Myclub som är, i första hand avsedd för idrottsföreningar. Vi har registrerat domänen www.ortsrad.se

Kalenderfunktionen ser vi som väldigt viktig. Därför måste lösningen vara så enkel som möjligt så att en förening inte måste lägga in sina data flera gånger.

Under 2016 kommer Attraktiva Toarp att vara delaktiga i ett forskningsprojekt tillsammans med Borås Stad och SP.

Peter Ekelund föreslog att det är rimligt att gamla Dalsjöfors kommundel får medel från Statsträdgårdsmästarens budget. Ytan är c:a 25 % av Borås Stads totala yta. Kan vi få en så stor del av budgeten? Ligg på din lokala politiker!

Dalsjöfors, Borås östra centrum

Vi har också, i flera forum, framfört synpunkten på att det skulle vara bra att ha ett, bemannat, medborgarkontor i Dalsjöfors. (Blir naturligtvis ännu mer aktuellt om man gör en organisation av de tre stadsdelarna som har diskuterats).

Det föreslogs att vi har en "föreningsträff" minst en gång per år där vi alternerar värdskapet. Svenska Kyrkan tog bollen och arrangerar första mötet.

E-petition

Gå in på www.boras.se och klicka på Mötesplats mellan medborgare och politiker i den högra kolumnen. Klicka på E-petition i vänster kolumnen. Du är nu på sidan där du kan lämna din petition. Samla > 100 underskrifter så måste petitionen tas upp av Fullmäktige enl. Peter Lund.

Du kan, naturligtvis, påverka din lokala politiker att skriva petition/driva en enskild fråga.

Fiber

Bengt Belfrage har satt igång diskussion om fiberdragning mellan R 40 och R 27.

Svenska för asylsökande

Svenska Kyrkan har svenska för asylsökande ett par timmar på tisdagar. Man söker fler "kontaktpersoner" som kan tänka sig att göra insatser för asylsökande.

Tankar som diskuterades i okronologisk ordning:

 • Använd Toarp som samlande namn bredare och oftare
 • Ankedammen. Iordningställande och skötsel.
 • Skyltning till centrum
 • Belysning utmed "pensionärsstigen".
 • Uppsnyggning vid brandstationen och borttagning av kiosken.
 • Gångstråk utmed "elgatan" vid Dalsjöskolan plus gräv ner elledningen
 • Iordningställande av mossen vid Stationsvägen
 • Upprustning av bussvändplatsen vid Dalsjön
 • Lekplats vid Brackås
 • Rensning och uppsnyggning av dammen och vid Scoutgården
 • Fontän vid torget med bänkar runt om
 • Ha får på trekanten vid biblioteket och belys träden
 • Gång/cykelväg runt Dalsjön för möten/motion
 • Flytta sopstationen vid Lundins
 • Plantera träd, gör allé, utmed Stationsvägen
 • Gör en marina vid badplatsen, Dalsjön
 • Gör båtplatser vid Hemvärnsgården
 • Häglaredsvägen mot Hembygdsgården
 • Aktivitetsyta vid fotbollsplanen vid Badhuset.
 • Åldersöverskridande träffpunkter, t.ex. Fritidsgården
 • Låt ungdomar hålla playstationskurser för SPF/PRO
 • Boule/skateboardbana
 • Kolonilotter
 • Goif/Svenska Kyrkan bjuder in nyanlända.
 • Viktigt inför nästa visionsmöte är att få med ungdomar. Julio hade ansträngt sig för att locka några utan att lyckas.

  Julio tog också upp frågan om vilka forum vi måste nå ut till för att kunna göra dessa visionsmöten ännu mer framgångsrika.

  Det är viktigt att definiera aktiviteter och utse dem som skall genomföra.

  Nästa steg: Skapa ett bra forum för samarbete.

  I väntan på "någon" är Vi bryr oss/ortsrådet ett bra forum.

  Tack för ett givande möte.

  vid pennan

  Håkan Lindström

  PS. Ser du att något argument som din grupp diskuterade på mötet men inte är med här så meddela mig så sprider jag ut det till samtliga. DS.

  AT
  Md 160211 viktiga la nkar
  Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub